Verkoopvoorwaarden

 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN DE BVBA FAN’S TEAM
 
1. Voorwerp
Huidige algemene verkoopsvoorwaarden beogen de contractuele betrekkingen te regelen tussen de BVBA FAN’S TEAM (waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 1300 Limal, rue Joseph Mathieu 20, ingeschreven in de K.B.O. onder het nr. 0545.738.628), hierna de « Verkoper » genaamd, en elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de Internetsite van de Verkoper, hierna de « Klant » genaamd.

2. Toepassingsgebied
2.1 Door een bestelling te plaatsen op de Internetsite van de Verkoper, aanvaardt de Klant huidige algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
2.2 Tenzij de Verkoper er uitdrukkelijk en schriftelijk van afwijkt, is elke verkoop die met hem wordt afgesloten, onderworpen aan huidige algemene voorwaarden, niettegenstaande tegenstrijdigheden met de eventuele algemene voorwaarden van de Klant, ongeacht of deze van een latere datum zijn en/of een beding gelijkaardig aan huidig beding bevatten.
2.3. Het feit dat de Verkoper zich op een gegeven ogenblik niet beroept op om het even welke bepaling van huidige algemene voorwaarden, kan in geen geval worden opgevat als zijnde een afstand van zijn recht om zich achteraf op deze bepaling te beroepen.
2.4. Huidige algemene voorwaarden vullen de eventuele bijzondere of specifieke voorwaarden die tussen partijen werden overeengekomen aan.

3. Producten - Beschikbaarheid
3.1 De producten die door de Verkoper te koop worden gesteld, zijn deze die op zijn Internetsite worden afgebeeld.
3.2. De afbeelding van producten op de Internetsite vormt in geen geval een definitieve offerte die de afsluiting van een verkoopsovereenkomst impliceert.
3.3. De Verkoper tracht de producten met de grootste nauwkeurigheid te beschrijven en voor te stellen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen van de Verkoper, kunnen er niettemin vergissingen blijven bestaan in de omschrijving van de producten. Het voorgaande kan in geen geval een grondslag bieden om de aansprakelijkheid van de Verkoper in te roepen. De productfoto’s die op de Internetsite worden geplaatst, zijn niet contractueel.
3.4. De producten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. De Verkoper informeert de Klant zo snel mogelijk per e-mail indien alle of een deel van de artikelen niet beschikbaar zijn ondanks zijn inspanningen en biedt hem de mogelijkheid om ofwel te wachten, ofwel de bestelling van de onbeschikbare artikelen zonder kosten af te zeggen.

4. Prijzen
4.1 De op de Internetsite afgebeelde productprijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn BTW inclusief. De toegepaste BTW is deze die van kracht is in het land van de Verkoper, zijnde België.
4.2 De kosten van orderverwerking, transport en levering zijn niet in de productprijzen inbegrepen. Deze bijkomende kosten zijn voor rekening van de Klant. Door een bestelling te plaatsen, verbindt de Klant zich ertoe alle taksen, rechten, belastingen en andere actuele en toekomstige lasten te betalen die verschuldigd zijn ten titel van levering van de bestelde producten in toepassing van het Belgische recht of dat van een invoerend land of van een land van doorvoer. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de Verkoper kan terzake op geen enkele manier worden ingeroepen.
4.3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om te allen tijde zijn prijzen te wijzigen, maar de producten zullen gefactureerd worden op basis van de op de datum van de bestelling van kracht zijnde prijzen.

5. Bestellingen
5.1. De Klant verklaart juridisch bekwaam te zijn om op de Internetsite te contracteren.
5.2. Bij de bestelling dient de Klant alle gevraagde inlichtingen mee te delen, die nodig zijn voor de verwerking en de levering van de bestellingen. Het gebrek aan mededeling van deze informatie heeft de automatische afwijzing van de bestelling tot gevolg.
5.3. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de kwaliteit van de tijdens de bestelling meegedeelde informatie en die betrekking heeft op zijn leveringsadres, zijn e-mail, zijn telefoonnummer alsook van alle andere informatie die tijdens de bestelling wordt meegedeeld. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke gevolgen die zouden voortvloeien uit een vergissing die vervat ligt in deze informatie. Al de kosten die inherent zijn aan deze gevolgen zijn ten laste van de Klant.
5.4. Van zodra de bestelling correct geplaatst werd, bevestigt de Verkoper de bestelling door een bericht te verzenden naar het e-mailadres dat door de Klant werd ingevoerd. Deze e-mail bevestigt de belangrijkste elementen van de bestelling.
5.5. De verkoop is pas afgesloten vanaf de verzending van deze orderbevestiging. De verkoop wordt op dat ogenblik onherroepelijk, behoudens wanneer de Verkoper schriftelijk akkoord gaat om ze te annuleren, en onverminderd de eventuele uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant, zoals voorzien in artikel 9 van huidige algemene voorwaarden.
5.6. Ingeval van insloventie van de Klant of ingeval van problemen met betrekking tot de betaling van de betrokken bestelling of van een vorige bestelling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren of om de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten tot volledige betaling van iedere onbetaalde som, zonder dat hem enige vergoeding kan worden ten laste gelegd.

6. Betalingsmodaliteiten
6.1. De betaling gebeurt contant door één van de betalingsmiddelen die op de dag van de bestelling op de Internetsite worden aangeboden.
6.2. De Verkoper zal de bestelling slechts verwerken na betaling van de volledige prijs.
6.3. Elk bedrag dat zeven dagen volgend op de bestelling onbetaald blijft, zal de betaling van intresten aan 12% per jaar met zich meebrengen en zal bovendien met 15% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van de Verkoper om het bestaan van een hogere schade aan te tonen. Deze intresten en deze verhoging zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar zijn vanaf de achtste dag volgend op de bestelling.
6.4. Ingeval van niet-betaling van een bedrag binnen vermelde termijn, worden alle vorderingen die de Verkoper jegens de Klant heeft onmiddellijk opeisbaar.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1. De Verkoper behoudt de volle eigendom van de producten die via zijn Internetsite worden aangekocht tot en met de volledige betaling van de bestelling.
7.2. De betaling gebeurt wanneer de Verkoper de prijs daadwerkelijk ontvangt.

8. Leveringen
8.1. De leveringen worden slechts na bevestiging van de bestelling en volledige betaling van de prijs afgehandeld. De betaling gebeurt wanneer de Verkoper de prijs daadwerkelijk ontvangt.
8.2. Om redenen van beschikbaarheid van de bestelde producten, kan een bestelling het voorwerp van verschillende opeenvolgende leveringen aan de Klant uitmaken.
8.3. De producten worden op risico van de Klant vervoerd naar het adres dat laatstgenoemde tijdens de bestelling heeft meegedeeld.
8.4. De leveringstermijnen worden slechts ten indicatieve titel meegedeeld. Ingeval van vertraging in de levering kan geen enkele vergoeding ten laste van de Verkoper of van de vervoerder worden gelegd. Indien de leveringstermijnen meer dan 30 dagen te rekenen vanaf de bestelling bedragen, kan de verkoopsovereenkomst echter ontbonden worden en de Klant terugbetaald worden.
8.5. De Klant of de geadresseerde dient bij de ontvangst van de bestelde producten de toestand van het geleverde product controleren. Ingeval één of meerdere van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, dient de Klant of de geadresseerde onmiddellijk het nodige voorbehoud te formuleren aan de vervoerder op het ogenblik van de levering.
8.6. Indien een pakket wordt teruggestuurd naar de Verkoper om reden dat het niet in ontvangst werd genomen, wordt de Klant hiervan per e-mail verwittigd. De Klant zal een bijkomende levering op zijn kosten kunnen vragen.

9. Herroepingsrecht
9.1. De Klant die als natuurlijke persoon uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden producten verwerft via de Internetsite van de Verkoper, heeft het recht om binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de levering van het product schriftelijk aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder enig motief te moeten opgeven.
9.2. De Klant heeft geen herroepingsrecht voor producten die een duidelijk persoonlijk karakter vertonen, of voor producten die op maat voor de Klant werden gemaakt.
9.3. De Klant moet binnen deze termijn zijn voornemen om van de koop af te zien per e-mail laten kennen en het geleverde product op zijn kosten en risico’s in de originele verpakking terugbezorgen op de maatschappelijke zetel van de Verkoper. Verzendingen « verzendkosten door geadresseerde te betalen » en « tegen terugbetaling » worden geweigerd.
9.4. Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, ongeacht of de Klant het betrokken product zelf terugbrengt dan wel terugzendt, dient hij steeds het bevestigingsemail van zijn bestelling voor te leggen of er een kopie van toe te voegen.
9.5. De teruggestuurde producten mogen niet beschadigd of zelfs enigerlei gebruikt zijn. Beschadigde, gebruikte of bevuilde producten zullen niet worden teruggenomen door de Verkoper.
9.6. Indien de producten in bovenvermelde condities en termijnen worden terugbezorgd, verbindt de Verkoper zich ertoe om binnen de 30 dagen en zonder kosten het volledige bedrag van het product (met uitzondering van de leveringskosten) terug te betalen.
9.7 Produkten in promotie kunnen gewisseld worden tegen een ander model of een aankoopbon maar zullen niet terugbetaald worden. 

10. Waarborg
10.1. De Klant die als natuurlijke persoon handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit, geniet een wettelijke waarborg voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de producten en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering. De artikelen 1649bis tot en met 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op deze waarborg.
10.2. Indien het online gekochte product een gebrek vertoont gedurende de garantieperiode, dient de Klant de Verkoper hiervan op duidelijke wijze schriftelijk op de hoogte te brengen, binnen twee maanden vanaf de dag waarop de Klant het gebrek heeft vastgesteld.
10.3. Indien het product niet hersteld kan worden en niet vervangen kan worden door een identiek of gelijkwaardig product, zal het worden terugbetaald.
10.4. De leveringsbon geldt als garantie en dient door de Klant bewaard te worden en in origineel voorgelegd te worden.
10.5. Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek of de schade het gevolg is van een slechte hantering, beschadiging, onjuist gebruik van het product door de Klant of van normale slijtage.

11. Ontbinding
11.1. Indien de Klant in gebreke blijft om de prijs van de bestelling te betalen 15 dagen na de verzending van een ingebrekestelling door de Verkoper, mag laatstgenoemde, na het verstrijken van voornoemde termijn, de verkoop via een schriftelijke kennisgeving ontbinden zonder opzeg noch vergoeding.
11.2. In dat geval mag de Verkoper aanspraak maken op een forfaitair bedrag gelijk aan tien percent van de prijs van de bestelling ten titel van schadevergoeding, onverminderd het recht van de Verkoper om het bestaan van een hogere schade aan te tonen.

12. Aansprakelijkheid
12.1 De Verkoper heeft in heel het proces van online-verkopen (toegang tot de Internetsite, bestellingen, leveringen of latere diensten) slechts een middelenverbintenis.
12.2. De globale aansprakelijkheid van de Verkoper is hoe dan ook beperkt tot het bedrag van de bestelling.
12.3. Zij kan niet worden ingeroepen voor enig ongemak of schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, inclusief het verlies van gegevens, een onderbreking van de dienst, een intrusie van buitenaf zoals de aanwezigheid van een computervirus of andere onopzettelijke problemen.
12.4. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige immateriële of lichamelijke schade die zou kunnen voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de gecommercialiseerde producten.
12.5. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van zijn contractuele verbintenissen ingeval van toeval of ingeval van overmacht.
12.6. De Verkoper kan tenslotte evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van de sites waarnaar de Internetsite van de Verkoper een link bevat, noch van de inhoud van de externe sites die een link naar de site van de Verkoper hebben.

13. Intellectuele eigendom
13.1. De volledige inhoud van de Internetsite van de Verkoper is beschermd door het auteursrecht en, in het algemeen, door de principes van het intellectueel eigendomsrecht. Hij mag niet gekopieerd, gewijzigd, uitgebaat, gebruikt worden of op een andere site geplaatst worden of in om het even welke vorm gepubliceerd worden, zelfs niet gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.
13.2. Elke verwijzing of hyperlink naar de Internetsite van de Verkoper is strikt verboden zonder zijn uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

14. Persoonsgegevens
14.1. Alle persoonsgegevens die nodig zijn om een bestelling te verwerken, worden bewaard door de Verkoper of zijn medewerkers en kunnen overgemaakt worden aan de bedrijven waarmee de Verkoper – of zijn leveranciers – samenwerkt, indien dergelijke mededeling nodig is om een bestelling te verwerken.
14.2. De Klant laat de Verkoper overigens eveneens toe om deze gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen teneinde zijn site alsook de goederen en de dienst die hij aanbiedt te verbeteren.
14.3. Deze informatie mag bovendien gebruikt worden om de verspreiding van informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van de Verkoper naar diens cliënteel toe te laten via alle communicatiemiddelen.
14.4. De Verkoper bewaart de persoonsgegevens tenslotte eveneens om latere bestellingen te vergemakkelijken.
14.5. De Klant heeft te allen tijde het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die hem aangaan door een brief te richten naar de Verkoper.

15. Bewijs
15.1. De partijen aanvaarden in het kader van hun relaties de elektronische bewijsmiddelen (bij wijze van voorbeeld: e-mail, computer back-ups,…).
15.2. De computerbestanden van de Verkoper en deze van zijn eventuele onderaannemers worden beschouwd als bewijs van de mededelingen, de bestellingen en de betalingen die tussen partijen tot stand zijn gekomen.
15.3. De definitieve bevestiging van de bestelling door de Klant geldt als bewijs van zijn instemming met de bestelling en met huidige algemene verkoopsvoorwaarden. Deze bevestiging geldt als handtekening.

16. Wijziging
16.1. Elke wijziging van huidige algemene voorwaarden zal slechts gevolgen hebben voor de lopende contracten op voorwaarde dat dit schriftelijk werd overeengekomen tussen partijen. Zolang een wijziging niet schriftelijk werd overeengekomen, blijft elke partij zich houden aan de bepalingen van de algemene voorwaarden die van kracht waren op het tijdstip dat de verkoop werd afgesloten.
16.2. De Verkoper behoudt zich evenwel het recht voor om te allen tijde huidige algemene voorwaarden te wijzigen en/of te vervolledigen voor toekomstige verkopen, zonder de Klant hiervan persoonlijk te verwittigen en zonder het recht van laatstgenoemde om aanspraak te maken op enige vergoeding. Ingeval van wijziging, zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de lopende overeenkomst deze die van kracht waren op de datum van de bestelling.

17. Nietigheid
17.1. Indien een beding van huidige algemene voorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig wordt verklaard, zij het geheel of gedeeltelijk, zal de betrokken bepaling (of, in voorkomend geval, het betrokken gedeelte van deze bepaling) geacht worden geen deel uit te maken van de overeenkomst. De geldigheid en de uitvoering van de overige delen van de overeenkomst zullen in geen geval worden aangetast.
17.2. Partijen zullen in dat geval bovendien onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelingen voeren teneinde de ongeldig of onuitvoerbaar verklaarde bepaling, in voorkomend geval met retroactieve werking tot op de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst, te vervangen door een andere, geldige en uitvoerbare bepaling, waarvan de juridische gevolgen zo nauw mogelijk aansluiten bij de ongeldige of onuitvoerbare bepaling.

18. Toepasselijk recht – Bevoegdheidsbeding
18.1. Al de overeenkomsten die tussen partijen worden afgesloten alsook huidige algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
18.2. Elk geding betreffende het bestaan, de uitvoering en de interpretatie van de tussen de partijen afgesloten overeenkomsten alsook elk geding betreffende het bestaan, de uitvoering en de interpretatie van huidige algemene voorwaarden, wordt uitsluitend aan de bevoegdheid van de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Verkoper voorgelegd, behoudens dwingende bepalingen van openbare orde.